Araştırma Programının Toplumsal Etkisi

Araştırma Programının Toplumsal Etkisi

Sorumlu APYK: ODTÜ-GÜNAM

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Pınar DERİN GÜRE

Proje Bilgileri:

Güneş enerjisinin ve fotovoltaik enerji üretim sistemlerinin kullanımın yaygınlaşması; sürdürülebilir ve temiz çevre için olduğu kadar, istihdam, ihracat, iktisadi büyüme ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınma gibi sosyal ve ekonomik etkilere de sahiptir. Bu etkilerin değerlendirilmesi ve ölçülmesi için araştırma programının toplumsal etkisinin değerlendirilmesi çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışmanın temel amacı, TFTP’nin temel misyonu çerçevesinde Türkiye’de yüksek verimli güneş hücresi türlerinin üretilmesi ve bu üretime katkı sağlayacak tüm kademedeki aramalı üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerçekleşecek faaliyetlerin çevre ile istihdam, büyüme ve ihracat gibi makro iktisadi ve sosyal etkilerini belirlemektir. Platform kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yerli teknoloji geliştirerek ve yerli enerji kaynağı kullanımını artırarak Türkiye’nin, büyük çoğunluğu kaynak ve teknoloji ithalatından kaynaklanan, cari açığını azaltacak; enerji ve imalat sektörlerindeki istihdamı artıracak ve nihai olarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme hedeflerine uzun erimli katkılar sağlayacaktır. Türkiye enerji politika ve strateji belgelerinde; Kalkınma Planı ve AB’ye uyum süreci kapsamında takip ettiği uluslararası anlaşmalar yükümlülüklerince enerji üretimin ve tüketiminde; yerli, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve yerli enerji teknolojilerinin desteklenmesi açıkça belirtilmektedir. Sosyal Etki projesinde, araştırma programı kapsamında gerçekleşecek faaliyetlerin etkilerinin, çizilen bu çerçeve doğrultusunda analiz edilmesi bu çalışmanın temel çıktılarını oluşturacaktır. Sosyal Etki Projesi kapsamında mikro, mezo ve makro düzeyde sosyal ve ekonomik etkinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Projenin mikro düzeydeki amacı, platform kapsamındaki projelerin mevcut durumlarının ve performanslarının, hedef ve ihtiyaçlarının, öngörü ve bu öngörülerin sonuçlarının değerlendirilmesidir. Orta katmandaki (mezo) amacı platform kapsamındaki projelerin tekil etkilerinin ve aralarındaki etkileşim ile ilgili veri toplayarak; plaformun dönemsel ve nihai performansının değerlendirilmesi ve iyileştileştirilmesi için öneriler geliştirilmesidir. Projenin makro düzeydeki amacı, proje sonunda gerçekleşecek toplumsal etkinin ulusal boyutuyla ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Proje kapsamında sosyal etkinin ölçülebilmesi için eşanlı yürütülecek ve birbirini besleyecek niceliksel “Genel Denge Modeli”, niteliksel “Mülakat”, “Odak Grubu Çalışması” ve “Anket Çalışması” yöntemlerinden faydalanılacaktır.