Sosyal Etki Projesi kapsamında mikro, mezo ve makro düzeyde sosyal ve ekonomik etkinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Mikro düzeydeki amacı, platform kapsamındaki projelerin mevcut durumlarının ve performanslarının, hedef ve ihtiyaçlarının, öngörü ve bu öngörülerin sonuçlarının değerlendirilmesidir. Temel amacı, TFTP’nin temel misyonu çerçevesinde Türkiye’de yüksek verimli güneş hücresi türlerinin üretilmesi ve bu üretime katkı sağlayacak tüm kademedeki aramalı üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerçekleşecek faaliyetlerin çevre ile istihdam, büyüme ve ihracat gibi makro iktisadi ve sosyal etkilerini belirlemektir. Teknoloji Kazanım Yol Haritası kapsamındaki teknoloji temelli stratejik hedefler ile araştırma programı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin yaratacağı toplumsal etkinin sosyal, ekolojik, kültürel, ekonomik vb. alt boyutları da dahil olacak şekilde detaylı analizinin yapılmasıdır.