PROJECT 6

PROJECT 6

Proje Adı: Fotovoltaik Endüstrisi İçin Özel Tasarlanmış, Toz Tutmayan ve Güneş Yansıtmayan Anti-PID Özellikli İnce Camlar Geliştirilmesi

Sorumlu APYK: TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Proje Yürütücüsü: Refika BUDAKOĞLU

Proje Bilgileri:

Fotovoltaik (FV) panellerin ürettiği kullanılır enerji miktarında, panel kapak camları da gözelerin etkinliğinin yanı sıra belirleyici rol oynayan etmenlerdendir. Çok değişik çevre şartlarının olduğu ülkemizde ve güneş enerjisinin yoğun kullanımının beklendiği MENA ülkelerinde tozlanma, üretilecek enerjiyi önemli oranlarda etkilemekte ve bunun yanı sıra çok sık yapılması gereken temizleme masrafları da sistemlerin ekonomik fizibilitesini önemli ölçülerde etkilemektedir. Ayrıca maliyet etkin cam türlerinde bulunan sodyum iyonlarının elektriksel potansiyele sürekli maruz kalması sonucunda göç etmesiyle cam yüzeyinde yük birikimi oluşmaktadır. Bu birikim, güneş gözelerinin içindeki potansiyel dağılımını zamanla etkileyecek miktarlara ulaşmakta ve çevirim etkinliğinde düşüşe neden olmaktadır. Bu etkiye literatürde “potansiyel kaynaklı bozunum” (PID: İng. Potential Induced Degradation) adı verilmektedir. Sodyum ve diğer değerlikli iyonların cam içerisinde göç etmesini ya da yüzeyde yük birikimini engelleyecek ya da nötralize edecek işleme anti-PID özellik geliştirme adı verilmektedir. Anti-PID uygulamanın alternatifi olarak sodyum gibi safsızlıklardan arındırılmış, kuvars benzeri camların maliyetler nedeniyle panel kapaklarında kullanımları yakın gelecekte düşünülmemektedir. Bu nedenle maliyet etkin panel kapağı olmaya uygun cam türlerinde anti-PID özellik kazandıracak yüzey işleme teknikleri alternatifleri geliştirilmesi gereklidir. Panel kapaklarının aynı zamanda optik yansıtıcılıklarının düşük ve hafif olmaları da çok önemlidir. Kısaca, sürdürülebilir enerji için, panel camlarının toz tutmaması, ışığı yansıtmaması, anti-PID özelliğe sahip ve ince olması gerekir. Yerli ve ulusal cam sanayimizde başı çeken Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (ŞİŞECAM) ile yerli ve ulusal güneş gözesi üretim teknolojisine sahip olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-GÜNAM) ortaklığında 1004 programı Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu (TFTP) bünyesinde belirlenen Teknoloji Kazanımı Yol Haritası (TKYH) kapsamındaki “ileri malzemeler” başlığı altında hedeflenen anti-PID, toz tutmayan, düşük yansıtıcılıkta yüzey yapısına sahip hafif panel camı geliştirilmesi projemizin temel hedefidir.